Privacybeleid

Bij Myfitspot hechten we niet alleen belang aan vooruitgang in je eigen tempo en een goede en evenwichtige voeding. Ook de bescherming van uw privacy en meer specifiek uw persoonsgegevens is voor ons een prioriteit. Wij behandelen en beveiligen deze persoonlijke informatie met grote zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.

1. Wij doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacybeleid wordt uitgelegd wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe en voor hoe lang we ze verwerken, aan wie we ze eventueel bekendmaken, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

Dit privacybeleid is voor u bedoeld wanneer u het gebruikt:

. een natuurlijke persoon bent die gebruik maakt van onze diensten;

. een (natuurlijke) contactpersoon bent bij een van onze (potentiële) leveranciers;

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR/AVG).

2. Dit privacybeleid beschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we persoonsgegevens van u (on)direct verzamelen of zullen verwerken, zullen we deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

A. Wie zijn wij?

DI LORENZO DARIO, gevestigd te 3530 Houthalen – Helchteren, Bunekensstraat 16, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0677.919.142 en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG/GDPR).

E-mailadres:                         personaltraining@dilorenzo.be

Telefoon nummer:      0498 39 30 70

Website:           www.dilorenzo.be

B. Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens worden in de AVG/AVG als volgt omschreven:

“alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;”

Afhankelijk van uw draagkracht worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:

een natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze diensten en daardoor door ons sportief wordt ondersteund;

In eerste instantie verwerken wij uw persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren: uw naam en voornaam, uw contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer en/of e-mailadres) en uw geboortedatum .

In bepaalde gevallen zullen we u om bepaalde gevoelige gegevens vragen. Het gaat dan vooral om eventuele blessures die u heeft/heeft gehad, medicijnen die u gebruikt, uw gewicht en/of vetpercentage. Als je zwanger bent, vragen we je ook naar je verwachte bevallingsdatum.

Deze laatste categorie gegevens hebben we nodig om een ​​trainingsschema te maken dat volledig is afgestemd op jouw individu.

De betreffende gevoelige gegevens worden echter alleen verwerkt als wij uw toestemming hebben verkregen. U kunt deze toestemming ook op elk moment intrekken.

Een (natuurlijk) contactpersoon bij één van onze (potentiële) leveranciers;

In eerste instantie zullen wij uw persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren: uw naam en voornaam, uw functie (titel), uw (beroeps)adres, enz.

en uw (professionele) contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer en/of e-mailadres). Daarnaast is het mogelijk dat wij ook andere gegevens van u vragen, zoals bedrijfsnaam en ondernemingsnummer.

Tip m.b.t. wijzigingen van uw persoonsgegevens

U doet er goed aan om wijzigingen in uw persoonsgegevens zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Zo blijven de persoonsgegevens up-to-date en kunnen wij onze diensten altijd op een correcte en prettige manier leveren.

Dit stelt ons ook in staat om de trainingen zo goed mogelijk op u af te stemmen.

C. Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

In principe verwerken wij uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden zal alleen plaatsvinden als deze andere doeleinden verenigbaar zijn met de hieronder vermelde doeleinden. Indien de andere doeleinden niet verenigbaar zijn, zal voor verdere verwerking altijd uw toestemming worden gevraagd, tenzij de verwerking ons wordt opgelegd door een wettelijke bepaling.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het algemeen in het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoering en continuïteit binnen het bedrijf.

Meer specifiek gebruiken wij uw persoonsgegevens om

1. Om een ​​overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren:

a. Om u informatie te verstrekken over de diensten van MYFITSPOT om deze beter af te stemmen op uw behoeften en wensen of die van uw bedrijf of organisatie;

b. een offerte kunnen uitbrengen en bespreken;

b. om met u of uw bedrijf of organisatie een zakelijke relatie aan te gaan, een overeenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering daarvan mogelijk te maken, alsmede het voeren van de daaruit voortvloeiende administratie: het aanbieden van persoonlijke of groepstrainingen, het sporten en je een compleet trainingsprogramma en dieet aanbieden, facturen uitreiken en de boekhoudkundige verwerking daarvan;

c. om contact met u op te kunnen nemen om afspraken te maken/vast te leggen, …

Het spreekt voor zich dat het voor ons niet mogelijk is om de dienst aan te gaan of uit te voeren als wij in dat kader niet de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken.

2. om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten.

Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangewezen derde, u vragen deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie te gebruiken en te verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;

3. zorg voor operationele veiligheid.

We kunnen ook activiteiten in onze systemen monitoren om misbruik van informatie uit onze databases te voorkomen en om onze belangen en die van alle personen in onze databases te beschermen;

4. u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen (zie hieronder) en achteraf te kunnen bewijzen dat wij deze rechten hebben nageleefd.

5. voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, zoals het voeren van een boekhouding.

6. om u, indien gewenst, te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen, infodagen en andere acties/marketingacties die voor u interessant kunnen zijn;

D. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

Direct

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken zodra u deze aan ons verstrekt. Dit kan via e-mail, sms, mondeling (telefonisch, in ons kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding, …), door het uitreiken van uw visitekaartje of op elke andere mogelijke manier.

Indirect

Dit gebeurt ook wanneer u door derden, zoals uw organisatie/bedrijf, bij ons bent aangemeld als contactpersoon of wanneer u door derden bent aangemeld om van onze diensten gebruik te willen maken.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook verzamelen wanneer deze openbaar beschikbaar is gemaakt, of wanneer u deze openbaar hebt gemaakt op openbare/sociale media (bijv. LinkedIn, Facebook).

Bij indirecte verwerking wordt u geïnformeerd welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en wat de bron is van deze persoonsgegevens.

E. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Only if necessary for the realization of the objectives mentioned under point C, for the execution of the existing agreement between us, the fulfilment of a legal obligation (of us or of a third party), the representation of a legitimate interest (of us or of a third party) or with your consent can we transfer certain of your personal data:

1. to staff members / employees of MYFITSPOT, for amongst others:

– the achievement of the objectives of our business relationship;

– internal service provision (administrative tasks such as registration processing, invoicing, customer and supplier accounting, accounts receivable management, …);

– promotions and marketing actions within the framework of our services;

2. to suppliers (e.g. IT, managers of our database, software suppliers, …) for, among other things:

– Issuing digital invoices and keeping track of participation in our training courses;

– Controls and audits;

– Maintenance and security of software systems;

– Satisfying legal and legitimate interests;

3. to our accountant, auditors, audit and certification firms, collection agencies, … for among others:

– Preparing and auditing our annual accounts;

– Complying with VAT obligations;

– Obtaining and maintaining certain certificates;

– checking VAT numbers, VAT, and other accounting documents;

4. to various government bodies in the context of inspections and investigations, such as, among others:

– federal and regional inspectorates and accreditation bodies;

– social security authorities;

– tax authorities;

5. to any other third party where we are required to do so by law, court order or judgment.

Your personal data will not be sold, rented or made commercially available to third parties, except with your prior consent. In developing our business, we may sell activities or assets. In the event of a sale, merger, reorganization, dissolution or similar event, your personal data and other information may be part of the transferred assets.

When our suppliers process your personal data on our behalf, they act as processors as defined in the GDPR. We enter into a processing agreement with these processors and make every effort to ensure that they adequately protect your personal data.

In certain cases, your personal data may be transferred outside Belgium. We take the necessary contractual and technical security measures to ensure that all transmitted personal data is adequately protected against loss or unlawful processing. If you have any further questions about this, you can always contact us via the aforementioned contact details.

F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt C en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, zijnde maximum 7  jaar na voltooiing van boekhoudkundige en gerechtelijke documenten.  Persoonsgegevens in deze documenten zijn beperkt toegankelijk.

G. Beveiligingsmaatregelen?

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derden – verwerkers, komen we met deze verwerkers overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

H. Wat zijn uw rechten?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen.

U kunt volgende rechten uitoefenen:

 • recht van bezwaar:

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van MYFITSPOT of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zult u moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

 • recht van inzage:

U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Wanneer MYFITSPOT uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Dit recht op inzage houdt in dat u te zien zal krijgen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Tevens heeft u in dat geval recht op informatie omtrent de reden en de termijn van verwerking én zal u, indien van toepassing, worden meegedeeld welke de bron van deze persoonsgegevens is. Ten slotte kan u ook kosteloos kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

 • recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)  / wissing

U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u moeten aangeven welke persoonsgegevens u precies wil rechtzetten of aanvullen.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens – in uitzonderlijke gevallen – verzameld zou worden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

F. How long do we keep your personal data?

Your personal data will be kept for the time necessary to carry out the objectives described under point C and to comply with our legal obligations, i.e. a maximum of 7 years after completion of accounting and legal documents.  Personal data contained in these documents are only accessible to a limited extent.

G. Security measures?

We make every effort to protect your personal data against unlawful use. We do this by means of physical, administrative and technological measures. For example: only authorised persons are granted access to our offices and our systems and access is limited to the systems they need for professional reasons. These individuals must be familiar with and properly apply our internal privacy and data protection policies. To the extent that personal data is provided to third party processors, we agree with these processors that they will also provide optimal security for the personal data.

H. What are your rights?

We process your personal data in accordance with the provisions of this privacy policy. As an involved party, you have a number of rights which you can exercise at any time.

You can exercise the following rights:

 • right of objection:

You can object to the processing of your personal data. You can only do so against processing that is carried out on the basis of the legitimate interests of MYFITSPOT or of a third party (see above in point C). When exercising this right, you will have to indicate exactly which processing you object to and for which specific reasons. This is necessary in order to be able to correctly weigh up the interests involved.

 • right of inspection:

You can ask for a definite answer about whether or not your personal data is being processed.

When MYFITSPOT processes your personal data, you also have the right to inspect the collected personal data. This right of inspection means that you will be able to see which of your personal details are being processed. In that case you also have the right to be informed about the reason and period of processing and, if applicable, you will be informed about the source of these personal data. Finally, you can also receive a copy of the personal data that are processed free of charge.

When providing this information, we must always take into account the rights and freedoms of other persons.

 • right of rectification (correction and addition) / erasure

You can ask to correct or supplement any (personal) data that you consider to be incorrect or incomplete. When exercising this right, you will have to indicate exactly which personal data you wish to correct or supplement.

In addition, you have the right to have your personal data deleted by us without unreasonable delay. You can only invoke this right in the following cases:

– When the personal data are no longer necessary for the purposes for which they were originally collected;

– When the personal data would – in exceptional cases – be collected on the basis of consent obtained and no other legal basis exists for the processing;

– Where the processing is objected to and no overriding compelling legitimate grounds for processing exist;

– Where the personal data have been unlawfully processed;

– Where the personal data must be deleted in accordance with a legal obligation.

MYFITSPOT assesses whether you meet the above conditions.

 • right to restrict processing

You have the right to obtain a limitation of the processing of your personal data, whereby specifically defined personal data will be blocked in the MYFITSPOT system for a certain period of time.

– During the period required by MYFITSPOT to verify the accuracy of personal data, in case of dispute;

– When you request a limitation of the processing instead of the deletion of the personal data, for example in case of unlawful processing;

– When MYFITSPOT no longer needs your personal data for processing purposes and you need the personal data concerning a legal action;

– During the period of time MYFITSPOT needs to assess the presence of the cited grounds for the erasure of personal data and balance them with its own interests.

 • right to transferability

You have the right to obtain the personal data provided by you to MYFITSPOT in a structured, common and machine readable form insofar as the processing of the personal data is based on your consent or the necessity to be able to execute the agreement. In addition, you have the right to transfer these personal data to another data controller.

 • right to revoke consent

Exceptionally, you have the right to revoke your consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent prior to its withdrawal.

In principle, you can exercise the aforementioned rights free of charge. You can do this by contacting us on the basis of the aforementioned data, preferably by e-mail.

At the latest within one month after receipt of your request, we will inform you in writing about the follow-up we have given to your request.

Depending on the difficulty of your request or the number of requests we receive from other persons, this period may be extended by two months. In this case, we will inform you of this extension within one month of receipt of your form.

In some cases (e.g. legal obligations, rights of other persons, limitation periods, …) you will not be able to exercise your rights or not fully exercise them. You will then be informed of the reasons why we cannot or cannot fully comply with your application.

I. Cookies

On our website we use cookies and web statistics. For more information about this we can refer to our cookie policy.

J. Food application

The privacy policy regarding our food application can be found in the application itself. This is a separate privacy policy that should be distinguished from this text.

K. Questions, remarks, complaints and data leaks

If you have any questions, comments or complaints about the protection of your personal data by MYFITSPOT or about this privacy policy, please contact MYFITSPOT via personaltraining@dilorenzo.be.

You also have the right to complain to the Data Protection Authority (GBA), at the following address: Rue de la Press 35, 1000 Brussels or by e-mail via contact@apd-gba.be.

If you are aware of, or suspect, a data breach, we ask you to notify us immediately via personaltraining@dilorenzo.be.

L. Changes

We may make improvements, additions or changes to this privacy policy for a variety of reasons. The most current version can be viewed on our website at any time.

This version was drawn up in April 2020

Privacy Instellingen
Wij gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u onze diensten via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Wij gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze verwerken. Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud van Youtube weer te geven
Vimeo
Toestemming om inhoud van Vimeo weer te geven
Google Maps
Toestemming om inhoud van Google weer te geven